امروز : دوشنبه 03 , 02 , 1397

 
ردیف نام درس مقطع پایه دانلود
1 فارسی ابتدایی پایه1 دانلود کتاب
2 کار فارسی ابتدایی پایه 1 دانلود کتاب
3 علوم تجربی ابتدایی پایه1 دانلود کتاب
4 قرآن ابتدایی پایه1 دانلود کتاب
5 ریاضی ابتدایی پایه1 دانلود کتاب
6 فارسی ابتدایی پایه 2 دانلود کتاب
7 کار فارسی ابتدایی پایه 2 دانلود کتاب
8 هدیه های آسمانی ابتدایی پایه 2 دانلود کتاب
9 هدیه های آسمانی ضمیمه ابتدایی پایه 2 دانلود کتاب
10 علوم تجربی ابتدایی پایه 2 دانلود کتاب
11 قرآن ابتدایی پایه 2 دانلود کتاب
12 ریاضی ابتدایی پایه 2 دانلود کتاب
13 فارسی بخوانیم ابتدایی پایه 3 دانلود کتاب
14 فارسی بنویسیم ابتدایی پایه 3 دانلود کتاب
15 کار هدیه های آسمانی ابتدایی پایه 3 دانلود کتاب
16 هدیه های آسمانی ابتدایی پایه 3 دانلود کتاب
17 هدیه های آسمانی ضمیمه ابتدایی پایه 3 دانلود کتاب
18 هدیه های آسمانی اقلیت های دینی ابتدایی پایه 3 دانلود کتاب
19 علوم تجربی ابتدایی پایه 3 دانلود کتاب
20 قرآن ابتدایی پایه 3 دانلود کتاب
21 ریاضی ابتدایی پایه 3 دانلود کتاب
22 تعلیمات اجتماعی ابتدایی پایه 3 دانلود کتاب
23 فارسی - بخوانیم ابتدایی پایه4 دانلود کتاب
24 فارسی - بنویسیم ابتدایی پایه4 دانلود کتاب
25 هدیه های اسمانی ابتدایی پایه4 دانلود کتاب
26 هدیه های اسمانی - کتاب کار ابتدایی پایه4 دانلود کتاب
27 هدیه های اسمانی - ویژه اقلیت های مذهبی ابتدایی پایه4 دانلود کتاب
28 علوم تجربی ابتدایی پایه4 دانلود کتاب
29 قران ابتدایی پایه4 دانلود کتاب
30 ریاضی ابتدایی پایه4 دانلود کتاب
31 تعلیمات اجتماعی ابتدایی پایه4 دانلود کتاب
32 هدیه های اسمانی - ویژه اهل سنت ابتدایی پایه4 دانلود کتاب
34 فارسی بخوانیم ابتدایی پایه5 دانلود کتاب
35 فارسی بنویسیم ابتدایی پایه5 دانلود کتاب
36 هدیه های اسمانی ابتدایی پایه5 دانلود کتاب
37 هدیه های اسمانی - کتاب کار ابتدایی پایه5 دانلود کتاب
38 هدیه های اسمانی - ویژه اهل سنت ابتدایی پایه5 دانلود کتاب
39 هدیه های اسمانی - ویژه اقلیت های مذهبی ابتدایی پایه5 دانلود کتاب
40 علوم تجربی ابتدایی پایه5 دانلود کتاب
41 قران ابتدایی پایه5 دانلود کتاب
42 ریاضی ابتدایی پایه5 دانلود کتاب
43 تعلیمات اجتماعی ابتدایی پایه5 دانلود کتاب
44 فارسی - بخوانیم ابتدایی پایه6 دانلود کتاب
45 فارسی بنویسیم ابتدایی پایه6 دانلود کتاب
46 هدیه های اسمانی ابتدایی پایه6 دانلود کتاب
47 علوم تجربی ابتدایی پایه6 دانلود کتاب
48 قران ابتدایی پایه6 دانلود کتاب
49 ریاضی ابتدایی پایه6 دانلود کتاب
50 تعلیمات اجتماعی ابتدایی پایه6 دانلود کتاب
51 کتاب کار و فناوری ابتدایی پایه6 دانلود کتاب
52 کتاب کار - تفکر و پژوهش ابتدایی پایه6 دانلود کتاب

نام منبع: پرتال وزارت آموزش و پرورش

 

ردیف نام درس مقطع پایه دانلود
1 حرفه وفن راهنمایی پایه2 دانلود کتاب
2 قران راهنمایی پایه2 دانلود کتاب
3 عربی راهنمایی پایه2 دانلود کتاب
4 انگلیسی راهنمایی پایه2 دانلود کتاب
5 فارسی راهنمایی پایه2 دانلود کتاب
6 حرفه وفن - فارس راهنمایی پایه2 دانلود کتاب
7 حرفه وفن - مازندران راهنمایی پایه2 دانلود کتاب
8 جغرافیا راهنمایی پایه2 دانلود کتاب
9 علوم تجربی راهنمایی پایه2 دانلود کتاب
10 پیام های اسمانی راهنمایی پایه2 دانلود کتاب
11 ریاضی راهنمایی پایه2 دانلود کتاب
12 تعلیمات اجتماعی راهنمایی پایه2 دانلود کتاب
13 تاریخ راهنمایی پایه2 دانلود کتاب
14 امادگی دفاعی راهنمایی پایه3 دانلود کتاب
15 اموزش حرفه و فن راهنمایی پایه3 دانلود کتاب
16 اموزش قران راهنمایی پایه3 دانلود کتاب
17 عربی - کرمان راهنمایی پایه3 دانلود کتاب
18 عربی راهنمایی پایه3 دانلود کتاب
19 انگلیسی راهنمایی پایه3 دانلود کتاب
20 فارسی راهنمایی پایه3 دانلود کتاب
21 حرفه و فن - مازندران راهنمایی پایه3 دانلود کتاب
22 جغرافیا راهنمایی پایه3 دانلود کتاب
23 علوم تجربی راهنمایی پایه3 دانلود کتاب
24 پیام های اسمانی راهنمایی پایه3 دانلود کتاب
25 ریاضی راهنمایی پایه3 دانلود کتاب
26 تعلیمات اجتماعی راهنمایی پایه3 دانلود کتاب
27 تاریخ راهنمایی پایه3 دانلود کتاب
ردیف نام درس مقطع پایه دانلود
1 عربی1 دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
2 ریاضی1 دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
3 شیمی1 دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
4 انگلیسی1 دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
5 زبان فارسی1 دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
6 زیست شناسی و بهداشت دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
7 آلمانی1 دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
8 فرانسه1 دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
9 ادبیات فارسی1 دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
10 کار روانشناسی دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
11 دین و زندگی دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
12 تعلیمات اجتماعی دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
13 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
14 فیزیک1وآزمایشگاه دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
15 آمادگی دفایی دبیرستان دوم انسانی دانلود کتاب
16 عربی2 دبیرستان دوم انسانی دانلود کتاب
17 اقتصاد دبیرستان دوم انسانی دانلود کتاب
18 جامعه شناسی1 دبیرستان دوم انسانی دانلود کتاب
19 تاریخ ادبیات دبیرستان دوم انسانی دانلود کتاب
20 جغرافیا دبیرستان دوم انسانی دانلود کتاب
21 آمادگی دفاعی دبیرستان دوم ریاضی دانلود کتاب
22 عربی2 دبیرستان دوم ریاضی دانلود کتاب
23 فیزیک 2 و آزمایشگاه دبیرستان دوم ریاضی دانلود کتاب
24 ریاضی 2 دبیرستان دوم ریاضی دانلود کتاب
25 جغرافیا دبیرستان دوم ریاضی دانلود کتاب
26 هندسه 1 دبیرستان دوم ریاضی دانلود کتاب
27 شیمی2 دبیرستان دوم ریاضی دانلود کتاب
28 آمادگی دفاعی دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
29 شیمی2 دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
30 عربی2 دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
31 ریاضی2 دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
32 فیزیک 2 و آزمایشگاه دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
33 جغرافیا دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
34 هندسه1 دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
35 زیست شناسی1 و آزمایشگاه دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
36 تاریخ ادبیات ابران و جهان1 دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
37 تاریخ ادبیات ایران و جهان2 دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
38 ریاضی3 دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
39 روانشناسی دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
40 منطق دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
41 جامعه شناسی3 دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
42 عربی3 دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
43 ادبیات فارسی3 دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
44 تاریخ ایران و جهان دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
45 زبان فارسی3 دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
46 آرایه های ادبی دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
47 زبان فارسی3 دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
48 ریاضی3 دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
49 حسابان دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
50 جبر و احتمال دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
51 فیزیک 3 و آزمایشگاه دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
52 عربی3 دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
53 مبانی رایانه دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
54 کار مبانی رایانه دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
55 هندسه2 دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
56 شیمی3 دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
57 زبان فارسی3 دبیرستان سوم تجربی دانلود کتاب
58 شیمی3 دبیرستان سوم تجربی دانلود کتاب
59 عربی3 دبیرستان سوم تجربی دانلود کتاب
60 ریاضی3 دبیرستان سوم تجربی دانلود کتاب
61 فیزیک 3 و آزمایشگاه دبیرستان سوم تجربی دانلود کتاب
62 زمین شناسی دبیرستان سوم تجربی دانلود کتاب
63 زیست شناس2 و آزمایشگاه دبیرستان سوم تجربی دانلود کتاب
64 تاریخ اسلام1 دبیرستان معارف اسلامی دانلود کتاب
65 آشنایی با مفردات قرآن کریم دبیرستان معارف اسلامی دانلود کتاب
66 احکام دبیرستان معارف اسلامی دانلود کتاب
67 عربی2 دبیرستان معارف اسلامی دانلود کتاب
ردیف نام درس مقطع پایه دانلود
1 المانی دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
2 ادبیات فارسی 1 دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
3 ادبیات فارسی 2 دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
4 ادبیات فارسی دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
5 عربی1_2 دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
6 بینش دینی دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
7 دین و زنذگی دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
8 اجتماعی دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
9 انگلیسی1_2 دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
10 فلسفه1_2 دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
11 فرانسه1_2 دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
12 فارسی1 دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
13 فارسی2 دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
14 جغرافیا دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
15 ریاضی دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
16 تاریخ شناسی دبیرستان پیش دانشگاهی - انسانی دانلود کتاب
17 اشنایی با میراث فرهنگی دبیزستان پیش دانشگاهی - هنر دانلود کتاب
18 اشنایی با رشته ها دبیزستان پیش دانشگاهی - هنر دانلود کتاب
19 انسان_فضا_طراحی دبیزستان پیش دانشگاهی - هنر دانلود کتاب
20 سیر هنر2 دبیزستان پیش دانشگاهی - هنر دانلود کتاب
21 سیر هنر1 دبیزستان پیش دانشگاهی - هنر دانلود کتاب
22 کارگاه2 دبیزستان پیش دانشگاهی - هنر دانلود کتاب
23 کارگاه1 دبیزستان پیش دانشگاهی - هنر دانلود کتاب
24 هنر و ادب دبیزستان پیش دانشگاهی - هنر دانلود کتاب
25 بینش دینی_اقلیت دبیرستان پیش دانشگاهی _ ریاضی دانلود کتاب
26 انگلیس1_2 دبیرستان پیش دانشگاهی _ ریاضی دانلود کتاب
27 ادبیات و زبان فارسی دبیرستان پیش دانشگاهی _ ریاضی دانلود کتاب
28 دیفرانسیل و انتگرال دبیرستان پیش دانشگاهی _ ریاضی دانلود کتاب
29 فیزیک دبیرستان پیش دانشگاهی _ ریاضی دانلود کتاب
30 شیمی دبیرستان پیش دانشگاهی _ ریاضی دانلود کتاب
31 ریاضی گسسته دبیرستان پیش دانشگاهی _ ریاضی دانلود کتاب
32 هندسه و جبر دبیرستان پیش دانشگاهی _ ریاضی دانلود کتاب
33 علوم زمین دبیرستان یش دانشگاهی - تجربی دانلود کتاب
34 ریاضی1_2 دبیرستان یش دانشگاهی - تجربی دانلود کتاب
35 بینش دینی_اقلیت دبیرستان یش دانشگاهی - تجربی دانلود کتاب
36 انگلیسی1_2 دبیرستان یش دانشگاهی - تجربی دانلود کتاب
37 فیزیک دبیرستان یش دانشگاهی - تجربی دانلود کتاب
38 شیمی دبیرستان یش دانشگاهی - تجربی دانلود کتاب
39 زبان و ادبیات فارسی دبیرستان یش دانشگاهی - تجربی دانلود کتاب
40 زیست شناسی دبیرستان یش دانشگاهی - تجربی دانلود کتاب
ردیف نام درس مقطع پایه دانلود
1 ادبیات 2 فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
2 ادیان الهی فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
3 فیزیک 2 فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
4 ریاضی 3 فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
5 کار ریاضی 3 فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
6 مقدمات پژوهشی فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
7 رسم فنی فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
8 رایانه فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
9 تاریخ هنر ایران فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
10 تاریخ هنر جهان فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
11 طراحی 1 فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
12 زبان فارسی 2 فنی و حرفه ای دروس مشترک دانلود کتاب
13 الکترونیک عمومی 1 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
14 الکترونیک عمومی 2 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
15 آزمایشگاه مبانی مخابرات 1 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
16 آزمایشگاه مبانی مخابرات 2 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
17 آزمایشگاه مجازی 1 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
18 آزمایشگاه مجازی 2 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
19 کارگاه مقدماتی الکترونیک عمومی 1 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
20 کارگاه الکترونیک عمومی 1 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
21 کارگاه الکترونیک عمومی 2 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
22 کارگاه سیم کشی 1 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
23 کار مدار الکتریکی فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
24 مبانی برق فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
25 مبانی دیجیتال فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
26 مبانی مخابرات و رادیو فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
27 مدارهای الکتریکی فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
28 اصول اندازه گیری فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
29 سیستم انحراف تلویزیون فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
30 آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی 1 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
31 آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی 2 فنی و حرفه ای الکترونیک دانلود کتاب
32 برق صنعتی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
33 الکترونیک کاربردی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
34 AC ماشین های الکتریکی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
35 DC ماشین های الکتریکی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
36 کار مدار لکتریکی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
37 مبانی برق فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
38 مدارهای الکتریکی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
39 اصول اندازه گیری فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
40 رسم فنی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
41 سیم کشی 1 فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
42 سیم کشی 2 فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
43 سیم پیچی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
44 تعمیر لوازم خانگی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
45 تکنولوژی برق صنعتی فنی و حرفه ای الکتروتکنیک دانلود کتاب
46 عملیات مسّاحی فنی و حرفه ای دوم نقشه برداری دانلود کتاب
47 هندسه فنی و حرفه ای دوم نقشه برداری دانلود کتاب
48 کارگاه محاسبه 1 فنی و حرفه ای دوم نقشه برداری دانلود کتاب
49 مبانی نقشه برداری فنی و حرفه ای دوم نقشه برداری دانلود کتاب
50 مسّاحی فنی و حرفه ای دوم نقشه برداری دانلود کتاب
51 عملیات نقشه برداری عمومی فنی و حرفه ای سوم نقشه برداری دانلود کتاب
52 کنترل و تنظیم دستگاه های نقشه بداری فنی و حرفه ای سوم نقشه برداری دانلود کتاب
53 گزارش کار عملیات نقشه برداری فنی و حرفه ای سوم نقشه برداری دانلود کتاب
54 کاربرد رایانه در نقشه برداری فنی و حرفه ای سوم نقشه برداری دانلود کتاب
55 کارگاه محاسبه 2 فنی و حرفه ای سوم نقشه برداری دانلود کتاب
56 فتوگرامتری مقدماتی فنی و حرفه ای سوم نقشه برداری دانلود کتاب
57 روش تعیین موقعیت فنی و حرفه ای سوم نقشه برداری دانلود کتاب
58 کارگاه ساختمان فنی و حرفه ای دوم ساختمان دانلود کتاب
59 محاسبات فنی ساختمان فنی و حرفه ای دوم ساختمان دانلود کتاب
60 مصالح ساختمان فنی و حرفه ای دوم ساختمان دانلود کتاب
61 نقشه برداری ساختمان فنی و حرفه ای دوم ساختمان دانلود کتاب
62 تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور فنی و حرفه ای سوم ساختمان دانلود کتاب
63 گزارش کار تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور فنی و حرفه ای سوم ساختمان دانلود کتاب
64 ایستایی ساختمان فنی و حرفه ای سوم ساختمان دانلود کتاب
65 مقررات ملی و ضوابط ساختمان فنی و حرفه ای سوم ساختمان دانلود کتاب
66 نقشه کشی فنی ساختمان فنی و حرفه ای سوم ساختمان دانلود کتاب
67 رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان فنی و حرفه ای سوم ساختمان دانلود کتاب
68 کارگاه جوش برق فنی و حرفه ای سوم مکانیک موتورهای دریایی دانلود کتاب
69 رسم فنی عمومی فنی و حرفه ای سوم مکانیک موتورهای دریایی دانلود کتاب
70 کارگاه ریخته گری 1 فنی و حرفه ای دوم متالوژِی دانلود کتاب
71 کار کارگاه ریخته گری 1 فنی و حرفه ای دوم متالوژِی دانلود کتاب
72 محاسبات فنی 1 فنی و حرفه ای دوم متالوژِی دانلود کتاب
73 تکنولوژی سرامیک فنی و حرفه ای دوم سرامیک دانلود کتاب
74 کار تکنولوژی سرامیک فنی و حرفه ای دوم سرامیک دانلود کتاب
75 مواد اولیه سرامیک فنی و حرفه ای دوم سرامیک دانلود کتاب
76 آماده سازی سرامیک فنی و حرفه ای سوم سرامیک دانلود کتاب
77 آزمایشگاه سرامیک فنی و حرفه ای سوم سرامیک دانلود کتاب
78 کارگاه پخت سرامیک فنی و حرفه ای سوم سرامیک دانلود کتاب
79 ماشین آلات سرامیک فنی و حرفه ای سوم سرامیک دانلود کتاب
80 محاسبات سرامیک فنی و حرفه ای سوم سرامیک دانلود کتاب
81 پخت سرامیک فنی و حرفه ای سوم سرامیک دانلود کتاب
82 شیمی سرامیک فنی و حرفه ای سوم سرامیک دانلود کتاب
ردیف نام درس مقطع پایه دانلود
1 بهداشت و ایمنی کاردانش دروس مشترک دانلود کتاب
2 قانون کار1 کاردانش دروس مشترک دانلود کتاب
3 قانون کار 2 کاردانش دروس مشترک دانلود کتاب
4 کار آفرینی 1 کاردانش دروس مشترک دانلود کتاب
5 کار آفرینی 2 کاردانش دروس مشترک دانلود کتاب
    
 

 

 

    

1

 


 

 
Copyright 2014 By Madreseha.ir© |Design by webcade | Powered By BIG Group